شاخه ها

خبرنامه

به مرکز اخذ گواهینامه ایزو خوش آمدید........................................................برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09124187969 , 09122928218 و 22714032 تماس حاصل فرمایید ویا از طریق فرم ارتباط با ما پیام خود را ارسال نمایید

ایزو 10002

اين استاندارد بين المللی خطوط راهنما برای طراحی و اجرای يک فرايند اثر بخش و کارا برای بررسی و حل و فصل شکايات مشتری را تشريح می کند. اين راهنما به منظور تأمين منافع مشتريان ، سازمان و طرف های ذينفع توسعه يافته است .

جزییات بیشتر


در صورت در دسترس بودن به من اطلاع بده

ISO 10002:2004

رضایت مشتری- خطوط راهنما برای حل وفصل شکایات در سازمان

ISO 10002 چيست ؟

اين استاندارد بين المللی خطوط راهنما برای طراحی و اجرای يک فرايند اثر بخش و کارا برای بررسی و حل و فصل شکايات مشتری را تشريح می کند. اين راهنما به منظور تأمين منافع مشتريان ، سازمان و طرف های ذينفع توسعه يافته است .

اطلاعات بدست آمده از فرايند حل و فصل شکايات مشتريان می تواند در بهبود محصولات و خدمات همين طور افزايش کارايی واثر بخشی فرايند های سازمان بکار رود ومنجر به افزايش اعتبار سازمان شود.

سازگاری و هم افزايی با ISO 9001:2008 و ISO 9004:2000

 اين استاندارد بين المللی با الزامات استانداردهای ISO 9001 و ISO 9004 سازگار است و می تواند همزمان با اين استانداردها در سازمان استقرار يابد ، هر چند استقرار آن بصورت مستقل هم امکان پذير است.

فوائد استقرار اين استاندارد چيست ؟

اجرای فرايند حل وفصل شکايات مشتريان بر اساس اين استاندارد می تواند فوايد زير را برای سازمان فراهم کند.

  • دسترسی مشتريان به يک فرايند پاسخ گو ، بررسی وحل وفصل شکايات .
  • ارتقاء توانايی سازمان برای حل وفصل شکايات مشتريان بصورتی سازگار، نظام مند وپاسخ گو بمنظور افزايش سطح رضايت مشتريان .
  • ارتقاء توانايی سازمان در شناسايی روند ودلايل شکايات مشتريان وبهبود عملکرد سازمان.
  • کمک به سازمان در ايجاد رويکرد مشتری مدار برای حل و فصل شکايات مشتريان وتشويق پرسنل به بهبود مهارتها در تعامل با مشتری.
  • ايجاد مبنايی برای بازنگری وتحليل فرايند حل وفصل شکايات وبهبود مستمر اين فرايند.

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.