شاخه ها

خبرنامه

به مرکز اخذ گواهینامه ایزو خوش آمدید........................................................برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09124187969 , 09122928218 و 22714032 تماس حاصل فرمایید ویا از طریق فرم ارتباط با ما پیام خود را ارسال نمایید

روش های کاهش هزینه

بهترين روش كاهش هزينه ها در يك سازمان توجه به گزارش هاي امور مالي است كه تمامي سرفصل هاي هزينه اي سازمان را تعيين و محاسبه كرده است.

اما از اين نكته كه بگذريم نكات زير نيز قابل توجه است. شماره گذاري انجام شده به سبب اهميت اين موارد نيست:

1- تعديل نيروي انساني با در نظر گرفتن تغييرات راهبردي سازمان

 

2- سازماندهي مشاغل سازماني

3- تعطيلات فصلي

4- كاهش روزهاي كاري در هفته

5- كاهش پاداش مديران

6- پرداخت حق الزحمه مبتي بر عملكرد بجاي حقوق ثابت ماهانه

7- كاهش در افزايش حقوق ها و هماهنگ كردن آن با برنامه هاي راهبردي شركت

8- رشد آهسته تر نيروي انساني نسبت به درآمد سازمان

9- افزايش مهارت كاركنان و چند مهارتي كردن آنها

10- كوتاه كردن مدت آزمايش محصولات

11- تبديل نيروهاي تمام وقت به پاره وقت

12- برون سپاري فعاليت ها از جمله كارهاي واگذار شده به نيروي انساني متخصص

13- استفاده گسترده از فناوري اطلاعات و دوركاري

14- كاهش سوخت شدن مطالبات سازمان از اشخاص حقيقي و حقوقي برون سازماني

15- كاهش ضايعات، اشتباه ها و دوباره كاري ها

16- افزايش كيفيت محصولات و خدمات

17- استفاده مشترك از تجهيزات و تسهيلات سازمان

18- توجه بيشتر به برنامه ريزي قبل از اجراي فعاليت ها

19- مديريت انرژي

20- تسهيم هزينه هاي رفاهي و درماني با كاركنان

21- توسعه سيستم هاي مديريتي تامين كنندگان

22- از بين بردن فعاليت ها و منابع بدون ارزش افزوده

23- كاهش جلسات، ماموريت ها و سفرهاي سازماني

24-  كاهش حجم گزارش ها و كاغذبازي اداري

25- مديريت استخدام و بكارگيري نيروي انساني

26- كاهش هزينه هاي سربار

27- جابجا نكردن نيروي انساني بين قسمت هاي مختلف سازمان

28- كنترل دقيق بودجه عملياتي

29- خريد به موقع و كم و كاهش حجم انبارها

30- تعطيل كردن يك بخش يا واحد سازماني

31- افزايش انعطاف در محصولات و خدمات و همچنين بكارگيري نيروي انساني

32- كاهش رفت و آمدهاي درون سازماني كاركنان

33- توزيع مناسب اطلاعات در سازمان و بهبود ارتباطات

34- افزايش سرعت توليد

35- اجاره كردن حداكثري دارايي ها

36- بهبود فناوري ها و استفاده از فناوري هاي نوين

37- مديريت چرخه تامين

38- همسو كردن فعاليت ها با اهداف

39- ماتريسي كردن هرچه بيشتر ساختار سازماني

40- افزايش يادگيري سازماني و مديريت دانش